Haru Haru – Big Bang ringtone

Haru Haru ringtone lyrics

Dola-bojiman-go tona-gara to narul chaji-malgo sara-gara 
Norul sarang-hetgie hu-he-obgie jo-atdon kiog-man gajyo-gara 
Gurok-jorok chama-bulman-he gurok-jorok gyon-dyo-nelman-e 
Non gurol-surok hengbok-heya-dwe haru-haru mudjyoga-ne 
Oh girl, I cry cry 
You're my all (Say goodbye) 

TWIT – Hwa Sa

Korean
54 download
667 listen

I Know – YangPa

Korean
57 download
719 listen

Winter Sonata

Korean
96 download
1134 listen

For Life 2 – EXO

Korean
51 download
774 listen

Paradise

Korean
53 download
903 listen

KNOCK KNOCK – TWICE

Korean
83 download
1796 listen

Moon Ja Wat Song

Korean
67 download
694 listen

Rooftop Prince

Korean
61 download
964 listen